Aktivnosti

calendar Beograd, 24. maj 2018.
„ČVRST KOMUNALNI OTPAD - ENERGIJA IZ OTPADA“, stručna radionica

„Cementna industrija Srbije, u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, 24. maja organizovala je stručnu radionicu na temu: "Čvrst komunalni otpad - energija iz otpada".

Cilj radionice bio je isticanje značaja i prednosti upotrebe čvrstih goriva dobijenih iz otpada nad fosilnim gorivima.

Na radionici su govorili stručnjaci iz ove oblasti, koji su obradili teme o značaju standarda, stanju i perspektivama i primerima dobre prakse, upotrebe čvrstog komunalnog otpada kao energenta.“

Video sa otvaranja radionice možete pogledati ovde.

calendar Popovac, 10. januar 2018.
Cementna industrija nudi rešenje za odgovorno upravljanje otpadom – RTS1, Tako stoje stvari

Otpad se ko-procesuira u cementnim pećima više od 30 godina i ta praksa preovlađuje u razvijenim zemljama sveta.

Pored činjenice da se u Srbiji godišnje generiše oko 2,5 miliona tona otpada, a da fabrike cementa danas supstituišu samo nešto više od 20% fosilnog goriva alternativnim, jasno je da prostora za zbrinjavanje znatno većih količina otpadnog materijala u procesu proizvodnje cementa ima.

Osnovno ograničenje za članice CIS predstavlja nedovoljna količina otpada podobnog za upotrebu u cementnim pećima. Obzirom da pored odgovarajućeg hemijskog sastava otpad mora da bude adekvatno pripremljen, to što mogu postojati velike količine otpada ne znači i da postoje dovoljne količine otpada podobnog za upotrebu u cementnim pećima. Nerazumevanje ove činjenice potiče iz nepoznavanja samog proizvodnog procesa, pa se najčešće pogrešno smatra da se bilo kakav otpad prosto može spaliti u cementnim pećima. Ovo pogrešno uverenje najčešće je osnov sumnje i otpora prema upotrebi otpada u cementnim pećima jer stvara neosnovani strah da će ona povećati emisije zagađenja.

Video prilog emitovan u emisiji Tako stoje stvari, na RTS1, možete pogledati ovde.

calendar Beograd, 5. novembar 2017.
Upotrebom otpada u cementnim pećima delotvorno se obezbeđuje ekonomski efikasno smanjenje zagađenja - TV PINK, Nacionalni dnevnik

Globalno zagrevanje, zagađenje vazduha, zemljišta i vode su danas više nego jasni znaci da ekonomski rast koji ne uzima u obzir troškove uticaja na prirodnu sredinu već sada donosi više štete nego koristi. Iako već više od decenije prepoznati kao krupni i u nacionalnim i u nadnacionalnim dokumentima, međutim, ekološki problemi i dalje bivaju sve veći.

Sistem upravljanja otpadom u Srbiji je nerazvijen, pa se umesto razdvajanja na izvoru, najčešće masa otpadaka najrazličitijeg sastava odlaže na deponije, gde postaje potpuno nepodobna za ponovnu upotrebu u cementnim pećima. Upotreba otpada u cementnim pećima u Srbiji je gotovo dvostruko manja od proseka za zemlje EU iako je cementna industrija Srbije uložila značajna sredstva i napor da obezbedi sve tehničke pretpostavke za njegovo značajnije uključivanje u proizvodni proces.

Iako se upotreba otpada u cementnim pećima ne svodi samo na energetsku svrhu, već otpad predstavlja i materijal koji se ugrađuje u konačni proizvod, cementna industrija je u proteklom periodu učinila sve što je u njenoj moći da iskoristi raspoložive količine otpada u Srbiji.

Video prilog emitovan u nacionalnom dnevniku televizije PINK možete pogledati ovde.

calendar Beočin, 18. oktobar 2017. godine
Ko - procesing u proizvodnji cementa - ekološka budućnost

Poslovno udruženje Cementna industrija Srbije (CIS), koje oko sebe okuplja tri fabrike cementa - Lafarž Srbija, CRH Srbija i Titan Cementara Kosjerić, organizovalo je edukativni obilazak postrojenja u fabrici Lafarž Srbija pod nazivom „Promena kreće od nas“, sa ciljem upoznavanja predstavnika medija sa procesom proizvodnje cementa kao i efektima upotrebe goriva proizvedenog od otpada na proizvodni proces, kvalitet finalnog proizvoda i životnu sredinu.

„Verujemo da promena kreće od svakog od nas i da će uloga cementne industrije Srbije, kao pouzdan partner u rešavanju lokalnih i regionalnih izazova upravljanja otpadom biti prepoznata, kao i naša rešenja za zbrinjavanje značajnih količina različitih vrsta otpada na siguran, bezbedan i kontrolisan način, bez dodatnih negativnih posledica po životnu sredinu.“ istakla je Dejana Milinković, direktorka udruženja Cementna industrija Srbije.

Dodatna vrednost ko-procesuiranja - koja se sastoji od upotrebe otpada kao zamene za fosilna goriva i primarne sirovine u jedinstvenom industrijskom procesu - mora biti prepoznata i podstaknuta putem regulatornih okvira, u skladu sa hijerarhijom upravljanja otpadom i postojećim međunarodnim konvencijama, zaključak je ove posete.

Izjave sa ove edukativne posete možete pogledati ovdekao i ovde.

calendar Beograd, 29. mart 2017. godine
Ko-procesuiranje opasnog otpada u fabrikama cementa

calendar U prostorijama Privredne komore Srbije, u organizaciji tvining projekta „Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u RS“, 29. marta 2017. godine, održana je treća po redu radionica na kojoj je predstavljen sadržaj nacrta Integrisanog plana za upravljanje opasnim otpadom u Republici Srbiji.

Predloge za razvoj i unapređenje sistema upravljanja otpadom, strateškog planiranja i okvira za realizaciju upravljanja posebnim tokovima opasnog otpada u skladu sa standardima EU, predstavili su predstavnici Partnera na projektu: Umweltbundesamt - Agencije za životnu sredinu Austrije i Saveznog ministarstva za životnu sredinu, očuvanje prirode, izgradnju i nuklearnu bezbednost Nemačke.

Prepoznata kao siguran i pouzdan partner u zbrinjavanju značajnih količina opasnog otpada, podršku uspostavljanju Integrisanog sistema upravljanja opasnim otpadom dala je i Cementna industrija Srbije (CIS). Dosadašnje rezultate, izazove i perspektive cementne industrije u ko-procesuiranju opasnog otpada, predstavila je Dejana Milinković, direktor Udruženja CIS.

Preuzmite prezentaciju na srpskom jeziku i na engleskom jeziku.

calendar Novi Sad, 19. – 21. septembar 2016.
Predstavnici Cementne industrije Srbije (CIS) predstavili su rešenja za očuvanje prirodnih resursa i odgovorno upravljanje otpadom na međunarodnom ISWA kongresu

calendarPoslovno udruženje Cementna industrija Srbije (CIS), kao platinasti sponzor ISWA kongresa, najvećeg svetskog kongresa koji se bavi upravljanjem čvrstim otpadom, održanom u Novom Sadu od 19. do 21. septembra, predstavilo je važnu ulogu ko-procesuiranja u cementnim pećima u razvoju modernog upravljanja otpadom u Srbiji.

Kun Kopenhol (Koen Coppenholle), izvršni direktor Evropske asocijacije za cement (CEMBUREAU) predstavio je primere dobre prakse iz zemalja EU kako cementa industrija reciklažom materijala može doprineti ostvarenju nacionalnih ciljeva za reciklažu, kao i postignute rezultate ko-procesuiranja u EU28, 2014. godine, dok su Juraj Čiz (Juraj Ciz) predstavnik kompanije Ecorec i DŽordž Tagarinski (George Tagarinski), menadžer za razvoj poslovanja kompanije Green Alternative Energy Assets, preneli praktična iskustva iz Slovačke i Bugarske, ukazujući na značaj ko-procesuiranja i njegovu ulogu u cirkularnoj ekonomiji.

Upotreba alternativnih goriva i sirovina u fabrikama cementa, donosi višestruku korist, i cementarama i lokalnim zajednicama. Pored uštede prirodnih resursa, upotreba alternativnih goriva smanjuje ulaganja u nova postrojenja za upravljanje otpadom, rešava probleme nedostatka prostora za deponovanje otpada, a nudi i mogućnost otvaranja novih radnih mesta.

Izjavu direktorke udruženja CIS možete pogledati ovde.

calendar Beograd, 17. jun 2016.
Cementna industrija Srbija učestvovala na konferenciji „Savremeni materijali i konstrukcije sa regulativom“

calendarU Svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu, 17. juna 2016. godine, u organizaciji Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, održana je konferencija pod nazivom „Savremeni materijali i konstrukcije sa regulativom“.

Na konferencija, uvrštenoj u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, veliki broj stručnjaka iz različitih oblasti građevinarstva govorio je o rezultatima istraživanja i ispitivanja na području savremenih materijala i konstrukcija, sa posebnim osvrtom na regulativu.

O odredbama REACH Uredbe i njenim posledicama po građevinske proizvode govorila je Dejana Milinković, direktor Poslovnog udruženja Cementna industrija Srbije.

Preuzmite prezentaciju

calendar Beograd, 14. i 15. jun 2016.
Peta balkanska konferencija o standardizaciji u Beogradu

calendarNa Petoj balkanskoj konferenciji o standardizaciji, održanoj 14. i 15. juna u Beogradu, okupili su se predstavnici nacionalnih tela za standardizaciju iz regiona Balkana sa ciljem da razmene iskustva i unaprede svoj rad.

"Konkurentnost srpskih preduzeća je usko povezana sa njihovom sposobnošću da proizvedu kvalitetne i bezbedne proizvode, a u skladu sa zahtevima odgovarajućih tehničkih propisa i standarda. Srbija je u ovoj oblasti najviše napredovala u regionu", izjavio je pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta Jovan Petrović.

Kao preduslov za takvu proizvodnju potreban je efikasan i međunarodno priznat sistem infrastrukture kvaliteta, odnosno mreža institucija i organizacija u oblasti infrastrukture kvaliteta, metrologije, akreditacije, ocenjivanja usaglašenosti i standardizacije.

Dejana Milinković, direktor Poslovnog udruženja cementne industrije Srbije i predsednik Skupštine ISS, otvorila je okrugli sto sa temom „Saradnja nacionalnih tela za standardizaciju i državnih organa“.

calendar Beograd, 9. i 10. jun 2016.
Cementna industrija Srbije na Drugom srpskom kongresu o putevima

calendarU prostorijama hotela Crowne Plaza u Beogradu, 9. i 10. juna 2016. godine, održan je Drugi srpski kongres o putevima, pod sloganom „ Putevi, ljudi, predeli“. Cementna industrija Srbije, kao bronzani sponzor ovog kongresa, podržala je njegovu organizaciju i uzela učešće u naučnom delu kongresa koji je uvršten u program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

Veliki broj, kako domaćih tako i stručnjaka iz drugih zemalja, govorio je o novim tehnologijama planiranja i projektovanja, kao i modernim tehnikama građenja i upotrebi materijala sa što manjim uticajem na životnu sredinu.

Tehničke zahteve kvaliteta za upotrebu cementa i materijala na bazi cementa za stabilizaciju tla, utvrđene serijom evropskih standarda EN 14227 (deo 1 do 15), predstavila je, Dejana Milinković, direktor Poslovnog udruženja Cementna industrija Srbije.

Preuzmite prezentaciju

calendar Beograd, 19. jun 2015.
Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije – DIMK organizovalo je konferenciju na temu: „Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu“

calendarNa Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, inženjeri i istraživači sa najšireg područja graditeljstva imali su priliku da izlože stručnoj i naučnoj javnosti rezultate ostvarene na polju teorijskih i eksperimentalnih istraživanja građevinskih materijala, kao i mogućnosti praktične primene novih materijala, a posebno u segmentu metodologija ispitivanja i istraživanja. Velika pažnja, ovom prilikom, usmerena je i na ekološke performanse materijala i energetsku efikasnosnost u zgradarstvu.

O sastavu, specifikaciji i kriterijumima usaglašenosti hidrauličnih veziva za puteve sa aspekta zahteva serije evropskih standarda EN 13282 govorila je Dejana Milinković, direktor Udruženja cementne industrije Srbije (CIS).

Preuzmite prezentaciju

calendar Beograd, 03. jul 2014.
Kun Kopenhol (Koen Coppenholle), izvršni direktor Evropske asocijacije za cement – CEMBUREAU, održao je predavanje na temu: „Uloga i značaj cementne industrije za pokretanje ekonomskog razvoja“

calendarU okviru posete poslovnom udruženju Cementna industrija Srbije, izvršni direktor evropske asocijacije za cement – CEMBUREAU, gospodin Kun Kopenhol održao je predavanje predstavnicima resornih ministarstava Republike Srbije i zainteresovanim članova Privredne komore Srbije o ulozi i značaju cementne industrije, glavnog aktera građevinskog sektora kao pokretača ekonomskog razvoja.

Sveobuhvatan sistemski pristup u kome se ekonomski, socijalni i planovi za unapređenja zaštite životne sredine i upravljanje otpadom usaglašavaju sa tehničko-tehnološkim mogućnostima industrije, imajući pri tome u vidu uticaj na njihovu konkuretnost i investicije, siguran je put koji vodi do pokretanja privrednih aktivnosti i razvoja društva u celini, poručeno je sa ovog predavanja.

Preuzmite prezentaciju

Pogledajte film

Fotografije sa predavanja:

calendar Beograd, 24. april 2014.
U pravcu održive budućnosti - Udruženje cementne industrije Srbije započelo sa serijalom edukativnih radionica

calendarU prostorijama Udruženja cementne industrije Srbije (CIS) održana je prva po redu edukativna radionica za predstavnike medija pod nazivom „Upotreba komunalnog i industrijskog otpada u procesu proizvodnje cementa“, čiji je osnovni cilj razmena dosadašnjih iskustava i upoznavanje predstavnika medija sa procesom proizvodnje cementa kao i efektima upotrebe goriva proizvedenog od komunalnog i industrijskog otpada na proizvodni proces, kvalitet finalnog proizvoda i životnu sredinu.

O karakteristikama tehnološkog procesa proizvodnje cementa, mogućnostima i načinima upotrebe alternativnih goriva, kao i stanju u Srbiji i iskustvima razvijenih zemalja EU govorio je prof. dr Aleksandar Jovović, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Radmila Šerović, načelnica odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine predstavila je prisutnim novinarima zakonske okvire iz oblasti upravljanja otpadom, postupke i procedure za dobijanje dozvola za korišćenje otpada u postrojenjima za proizvodnju cementa, kao i tokove informisanja i objavljivanje podataka, odnosno transparentnost rada Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Preuzmite prezentaciju: Upotreba komunalnog i industrijskog otpada u cementnoj industriji (A.Jovović)

Preuzmite prezentaciju: Obaveze subjekta sistema upravljanja (R.Šerović)

calendar Beograd, 16. april 2014.
Udruženje cementne industrije Srbije promovisalo brošuru pod nazivom „Održive prednosti betonskih konstrukcija“

calendarPredstavnici Cementne industrije Srbije (CIS), predstavili su brošuru Održive prednosti betonskih konstrukcija i na taj način, kao društveno odgovorne kompanije, dale svoj doprinos u promociji novog pravca ekoloških i društveno odgovornih pravila održive gradnje, kao i izazova i trendova u ovoj oblasti.

Tri kompanije aktivno rade na smanjuju upotrebe fosilnih goriva i aktivni su inicijatori i učesnici u društvenom dijalogu o potrebi povećanja upotrebe obnovljivih i alternativnih izvora energije. Na osnovu aktivnosti sprovedenih u cilju unapređenja održivog razvoja i znatno sniženih vrednosti emisija, evidentno je da su članice CIS na ovaj način učinile značajan pomak u promeni pristupa kada je u pitanju zaštita i unapređenje životne sredine u Srbiji.

Preuzmite brošuru

Fotografije sa promocije brošure:

calendar Beograd, 18. decembar 2013.
Cementnoj industriji Srbije dodeljena plaketa za dugogodišnji doprinos poslovanju Instituta IMS

calendarDirektor Instituta za ispitivanje materijala (IMS) dr Vencislav Grabulov povodom proslave 60 godina rada Instituta dodelio je cementnoj industriji Srbije plaketu za dugogodišnju uspešnu saradnju i doprinos poslovanju Instituta za ispitivanje materijala kroz podršku razvoju i unapređenju nacionalnog regulatornog okvira za oblast građevinskih proizvoda i harmonizaciji sa propisima EU.

Atomsfera sa proslave 60 godina postojanja Instituta IMS:

calendar Beograd, 05. novembar 2013.
Doprinos cementne industrije utemeljenju industrijske ekologije

calendarU organizaciji Cementne industrije Srbije u Privrednoj komori Srbije je održana prezentacija "Doprinos cementne industrije utemeljenju industrijske ekologije". Predavač Danijel Lemaršan (Daniel Lemarhand), predsednik radne grupe za koprocesuiranje i utvrđivanje prestanka statusa otpada u evropskom udruženju proizvođača cementa CEMBUREAU, ukazao je na ulogu i značaj cementne industrije kao strateškog partnera u rešavanju problema nagomilanog otpada.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine , predstavnici lokalnih samouprava u kojima cementna industrija posluje i predstavnici nevladinih organizacija.

Preuzmite prezentaciju

calendar Beograd, 13. decembar 2012.
Domaći materijali za budućnost Srbije

calendarU Privrednoj komori Srbije održana je konferencija predstavnika industrije građevinskih materijala koji posluju u Srbiji. Cilj konferencije je stimulacija kupovine domaćih materijala proizvedenih u Srbiji u pravcu osnaživanja Industrije građevinskih materijala kao nosioca privrednog razvoja.

Detaljnije...

calendar Beograd, 12. decembar 2011.
Predstavnici Cementne industrije Srbije (CIS),
potpisali su Izjavu o održivom razvoju

calendarPredstavnici Cementne industrije Srbije (CIS), udruženja proizvođača cementa u Srbiji, potpisali su Izjavu o održivom razvoju i na taj način podržali Svetsku inicijativu cementne industrije za održivi razvoj (Cement Sustainability Initiative).

Detaljnije...

calendar Kraljevo, 29. decembar 2010.
"Kraljevu donirane 74 tone cementa"
donacija Udruženja cementne industrije Srbije

calendarNemačka humanitarna organizacija "Help" isporučila je štabu za vanredne situacije u Kraljevu 74 tone cementa - donaciju Udruženja cementne industrije Srbije.

Detaljnije...

calendar Beograd, 04. maj 2010.
Potpisan Memorandum o razumevanju
"Korišćenje alternativnih goriva i sirovina u procesu proizvodnje cementa"

calendarMinistar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić i predstavnici udruženja cementne industrije Srbije (CIS) potpisali su danas Memorandum o korišćenju alternativnih goriva i sirovina u proizvodnji cementa. Memorandum predstavlja nastavak saradnje koja je započeta krajem 2008. godine.

Detaljnije...

calendar Beograd, 17. septembar 2009.
Održan seminar na temu
"Upotreba alternativnih goriva i sirovina u cementnoj industriji"

calendarU prostorijama Privredne komore Srbije održan je seminar na temu upotrebe alternativnih goriva i sirovina u cementnoj industriji koji je organizovalo Udruženje cementne industrije Srbije (CIS) i Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja.

Detaljnije...

Preuzmite prezentacije: Seminar o uvođenju alternativnih goriva i sirovina u cementnu industriju Srbije ( 25.09.2009, 41.2 MB).

calendar Beograd, 22. Decembar 2008.
Udruženje cementne industrije Srbije potpisalo "Memorandum o razumevanju sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja".

calendarPotpisivanje Memoranduma predstavlja početak realizacije projekta "Program ispitivanja mogućnosti korišćenja pojedinih tokova otpada kao alternativnih goriva i sirovina u cementnoj industriji" u cilju uspostavljanja sistema koji će omogućiti efikasno rešavanje problema otpada koji se svakodnevno generiše u Srbiji.

Detaljnije...