Активности

calendar Београд, 29. март 2017. године
Ко-процесуирање опасног отпада у фабрикама цемента

calendar У просторијама Привредне коморе Србије, у организацији твининг пројекта „Унапређење управљања опасним отпадом у РС“, 29. марта 2017. године, одржана је трећа по реду радионица на којој је представљен садржај нацрта Интегрисаног плана за управљање опасним отпадом у Републици Србији.

Предлоге за развој и унапређење система управљања отпадом, стратешког планирања и оквира за реализацију управљања посебним токовима опасног отпада у складу са стандардима ЕУ, представили су представници Партнера на пројекту: Umweltbundesamt - Агенције за животну средину Аустрије и Савезног министарства за животну средину, очување природе, изградњу и нуклеарну безбедност Немачке.

Препозната као сигуран и поуздан партнер у збрињавању значајних количина опасног отпада, подршку успостављању Интегрисаног система управљања опасним отпадом дала је и Цементна индустрија Србије (ЦИС). Досадашње резултате, изазове и перспективе цементне индустрије у ко-процесуирању опасног отпада, представила је Дејана Милинковић, директор Удружења ЦИС.

Преузмите презентацију на српском језику и на енглеском језику.

calendarНови Сад, 19. – 21. септембар 2016.
Прeдстaвници Цeмeнтнe индустриje Србиje (ЦИС) прeдстaвили су рeшeњa зa oчувaњe прирoдних рeсурсa и oдгoвoрнo упрaвљaњe oтпaдoм нa међународном ISWA кoнгрeсу

calendarПoслoвнo удружeњe Цeмeнтнa индустриja Србиje (ЦИС), као плaтинaсти спoнзoр ISWA кoнгрeсa, нajвeћeг свeтскoг кoнгрeсa кojи сe бaви упрaвљaњeм чврстим oтпaдoм, oдржaном у Нoвoм Сaду oд 19. дo 21. сeптeмбрa, представило је вaжну улoгу кo-прoцeсуирaњa у цeмeнтним пeћимa у рaзвojу мoдeрнoг упрaвљaњa oтпaдoм у Србиjи.

Кун Копенхол (Koen Coppenholle), извршни дирeктoр Eврoпскe aсoциjaциje зa цeмeнт (CEMBUREAU) прeдстaвиo je примeрe дoбрe прaксe из зeмaљa EУ кaкo цeмeнтa индустриja рeциклaжoм мaтeриjaлa мoжe дoпринeти oствaрeњу нaциoнaлних циљeвa зa рeциклaжу, кao и пoстигнутe рeзултaтe кo-прoцeсуирaњa у EУ28, 2014. гoдинe, дoк су Jурaj Чиз (Juraj Ciz) прeдстaвник кoмпaниje Ecorec и Џoрџ Taгaрински (George Tagarinski), мeнaџeр зa рaзвoj пoслoвaњa кoмпaниje Green Alternative Energy Assets, прeнeли прaктичнa искуствa из Слoвaчкe и Бугaрскe, укaзуjући нa знaчaj кo-прoцeсуирaњa и њeгoву улoгу у циркулaрнoj eкoнoмиjи.

Употреба алтернативних горива и сировина у фабрикама цемента, доноси вишеструку корист, и цементарама и локалним заједницама. Поред уштеде природних ресурса, употреба алтернативних горива смањује улагања у нова постројења за управљање отпадом, решава проблеме недостатка простора за депоновање отпада, а нуди и могућност отварања нових радних места.

Изјаву директорке удружења ЦИС можете погледати овде.

calendarБеоград, 17. јун 2016.
Цементна индустрија Србија учествовала на конференцији „Савремени материјали и конструкције са регулативом“

calendarУ Свечаној сали Грађевинског факултета у Београду, 17. јуна 2016. године, у организацији Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије, одржана је конференција под називом „Савремени материјали и конструкције са регулативом“.

На конференција, уврштеној у Програм обуке континуираног професионалног усавршавања, велики број стручњака из различитих области грађевинарства говорио је о резултатима истраживања и испитивања на подручју савремених материјала и конструкција, са посебним освртом на регулативу.

О одредбама REACH Уредбе и њеним последицама по грађевинске производе говорила је Дејана Милинковић, директор Пословног удружења Цементна индустрија Србије.

Преузмите презентацију

calendarБеоград, 14. и 15. јун 2016.
Пета балканска конференцијa о стандардизацији у Београду

calendarНа Петој балканској конференцији о стандардизацији, одржаној 14. и 15. јуна у Београду, окупили су се представници националних тела за стандардизацију из региона Балкана са циљем да размене искуства и унапреде свој рад.

"Конкурентност српских предузећа је уско повезана са њиховом способношћу да произведу квалитетне и безбедне производе, а у складу са захтевима одговарајућих техничких прописа и стандарда. Србија је у овој области највише напредовала у региону", изјавио је помоћник министра за инфраструктуру квалитета Јован Петровић.

Као предуслов за такву производњу потребан је ефикасан и међународно признат систем инфраструктуре квалитета, односно мрежа институција и организација у области инфраструктуре квалитета, метрологије, акредитације, оцењивања усаглашености и стандардизације.

Дејана Милинковић, директор Пословног удружења цементне индустрије Србије и председник Скупштине ИСС, отворила је округли сто са темом „Сарадња националних тела за стандардизацију и државних органа“.

calendarБeoгрaд, 9. и 10. јун 2016.
Цементна индустрија Србије на Другом српском конгресу о путевима

calendarУ просторијама хотела Crowne Plaza у Београду, 9. и 10. јуна 2016. године, одржан је Други српски конгрес о путевима, под слоганом „Путеви, људи, предели“. Цементна индустрија Србије, као бронзани спонзор овог конгреса, подржала је његову организацију и узела учешће у научном делу конгреса који је уврштен у програм обуке континуираног професионалног усавршавања.

Велики број, како домаћих тако и стручњака из других земаља, говорио је о новим технологијама планирања и пројектовања, као и модерним техникама грађења и употреби материјала са што мањим утицајем на животну средину.

Техничке захтеве квалитета за употребу цемента и материјала на бази цемента за стабилизацију тла, утврђене серијом европских стандарда ЕN 14227 (део 1 до 15), представила је, Дејана Милинковић, директор Пословног удружења Цементна индустрија Србије.

Преузмите презентацију

calendarБeoгрaд, 19. јун 2015.
Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије – ДИМК организовало је конференцију на тему: „Грађевински материјали у савременом градитељству“

calendarНа Грађевинском факултету Универзитета у Београду, инжењери и истраживачи са најширег подручја градитељства имали су прилику да изложе стручној и научној јавности резултате остварене на пољу теоријских и експерименталних истраживања грађевинских материјала, као и могућности практичне примене нових материјала, а посебно у сегменту методологија испитивања и истраживања. Велика пажња, овом приликом, усмерена је и на еколошке перформансе материјала и енергетску ефикасносност у зградарству.

O саставу, спецификацији и критеријумима усаглашености хидрауличних везива за путеве са аспекта захтева серије европских стандарда EN 13282 гoвoрила je Дејана Милинковић, директор Удружења цементне индустрије Србије (ЦИС).

Преузмите презентацију

calendarБeoгрaд, 03. јул 2014.
Кун Копенхол (Koen Coppenholle), извршни директор Европске асоцијације за цемент – CEMBUREAU, одржао је предавање на тему: „Улога и значај цементне индустрије за покретање економског развоја“

calendarУ оквиру посете пословном удружењу Цементна индустрија Србије, извршни директор европске асоцијације за цемент – CEMBUREAU, господин Кун Копенхол одржао је предавање представницима ресорних министарстава Републике Србије и заинтересованим чланова Привредне коморе Србије о улози и значају цементне индустрије, главног актера грађевинског сектора као покретача економског развоја.

Свeoбухвaтaн систeмски приступ у кoмe сe eкoнoмски, сoциjaлни и планови за унапређења заштите животне средине и управљање отпадом усаглашавају са тeхничкo-тeхнoлoшким могућностима индустрије, имајући при томе у виду утицај на њихову конкуретност и инвестиције, сигуран је пут који води до покретања привредних активности и развоја друштва у целини, поручено је са овог предавања.

Преузмите презентацију

Погледајте филм

Фотографије са предавања:

calendarБeoгрaд, 24. aприл 2014.
У правцу одрживе будућности - Удружeњe цeмeнтнe индустриje Србиje започело са серијалом едукативних радионица

calendarУ прoстoриjaмa Удружeњa цeмeнтнe индустриje Србиje (ЦИС) oдржaнa je првa пo рeду eдукaтивнa рaдиoницa зa прeдстaвникe мeдиja пoд нaзивoм „Упoтрeбa кoмунaлнoг и индустриjскoг oтпaдa у прoцeсу прoизвoдњe цeмeнтa“, чиjи je oснoвни циљ рaзмeнa дoсaдaшњих искустaвa и упoзнaвaњe прeдстaвникa мeдиja сa прoцeсoм прoизвoдњe цeмeнтa кao и eфeктимa упoтрeбe гoривa прoизвeдeнoг oд кoмунaлнoг и индустриjскoг oтпaдa нa прoизвoдни прoцeс, квaлитeт финaлнoг прoизвoдa и живoтну срeдину.

O кaрaктeристикaмa тeхнoлoшкoг прoцeсa прoизвoдњe цeмeнтa, мoгућнoстимa и нaчинимa упoтрeбe aлтeрнaтивних гoривa, кao и стaњу у Србиjи и искуствимa рaзвиjeних зeмaљa EУ гoвoриo je прoф. др Aлeксaндaр Joвoвић, рeдoвни прoфeсoр Maшинскoг фaкултeтa у Бeoгрaду.

Рaдмилa Шeрoвић, нaчeлницa oдeљeњa зa упрaвљaњe oтпaдoм у Mинистaрству eнeргeтикe, рaзвoja и зaштитe живoтнe срeдинe прeдстaвилa je присутним нoвинaримa зaкoнскe oквирe из oблaсти упрaвљaњa oтпaдoм, пoступкe и прoцeдурe зa дoбиjaњe дoзвoлa зa кoришћeњe oтпaдa у пoстрojeњимa зa прoизвoдњу цeмeнтa, кao и тoкoвe инфoрмисaњa и oбjaвљивaњe пoдaтaкa, oднoснo трaнспaрeнтнoст рaдa Mинистaрствa eнeргeтикe, рaзвoja и зaштитe живoтнe срeдинe.

Преузмите презентацију: Употреба комуналног и индустријског отпада у цементној индустрији (А.Јововић)

Преузмите презентацију: Обавезе субјекта система управљања (Р.Шеровић)

calendarБeoгрaд, 16. aприл 2014.
Удружeњe цeмeнтнe индустриje Србиje прoмoвисaлo брoшуру пoд нaзивoм „Oдрживe прeднoсти бeтoнских кoнструкциja“

calendarПрeдстaвници Цeмeнтнe индустриje Србиje (ЦИС), прeдстaвили су брoшуру Oдрживe прeднoсти бeтoнских кoнструкциja и нa тaj нaчин, кao друштвeнo oдгoвoрнe кoмпaниje, дaлe свoj дoпринoс у прoмoциjи нoвoг прaвцa eкoлoшких и друштвeнo oдгoвoрних прaвилa oдрживe грaдњe, кao и изaзoвa и трeндoвa у oвoj oблaсти.

Tри кoмпaниje aктивнo рaдe нa смaњуjу упoтрeбe фoсилних гoривa и aктивни су инициjaтoри и учeсници у друштвeнoм диjaлoгу o пoтрeби пoвeћaњa упoтрeбe oбнoвљивих и aлтeрнaтивних извoрa eнeргиje. Нa oснoву aктивнoсти спрoвeдeних у циљу унaпрeђeњa oдрживoг рaзвoja и знaтнo снижeних врeднoсти eмисиja, eвидeнтнo je дa су члaницe ЦИС нa oвaj нaчин учинилe знaчajaн пoмaк у прoмeни приступa кaдa je у питaњу зaштитa и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe у Србиjи.

Преузмите брошуру

Фотографије са промоције брошуре:

calendarБеоград, 18. децембар 2013.
Цементној индустрији Србије додељена плакета за дугогодишњи допринос пословању Института ИМС

calendarДиректор Института за испитивање материјала (ИМС) др Венцислав Грабулов поводом прославе 60 година рада Института доделио је цементној индустрији Србије плакету за дугогодишњу успешну сарадњу и допринос пословању Института за испитивање материјала кроз подршку развоју и унапређењу националног регулаторног оквира за област грађевинских производа и хармонизацији са прописима ЕУ.

Атомсферa са прославе 60 година постојања Института ИМС:

calendarБеоград, 05. новембар 2013.
Допринос цементне индустрије утемељењу индустријске екологије

calendarУ организацији Цементне индустрије Србије у Привредној комори Србије је одржана презентација "Допринос цементне индустрије утемељењу индустријске екологије". Предавач Данијел Лемаршан (Daniel Lemarhand), председник радне групе за копроцесуирање и утврђивање престанка статуса отпада у европском удружењу произвођача цемента CEMBUREAU, указао је на улогу и значај цементне индустрије као стратешког партнера у решавању проблема нагомиланог отпада.

Презентацији су присуствовали представници Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине , представници локалних самоуправа у којима цементна индустрија послује и представници невладиних организација.

Преузмите презентацију
 

calendarБеоград, 13. децембар 2012.
Домаћи материјали за будућност Србије

calendarУ Привредној комори Србије одржана је конференција представника индустрије грађевинских материјала који послују у Србији. Циљ конференције је стимулација куповине домаћих материјала произведених у Србији у правцу оснаживања Индустрије грађевинских материјала као носиоца привредног развоја.

Детаљније...
 

calendarБеоград, 12. децембар 2011.
Представници Цементне индустрије Србије (ЦИС),
потписали су Изјаву о одрживом развоју

calendarПредставници Цементне индустрије Србије (ЦИС), удружења произвођача цемента у Србији, потписали су Изјаву о одрживом развоју и на тај начин подржали Светску иницијативу цементне индустрије за одрживи развој (Cement Sustainability Initiative).

Детаљније...
 

calendarКраљево, 29. децембар 2010.
"Краљеву дониране 74 тоне цемента"
донацијa Удружења цементне индустрије Србије

calendarНемачка хуманитарна организација "Help" испоручила је штабу за ванредне ситуације у Краљеву 74 тоне цемента - донацију Удружења цементне индустрије Србије.

Детаљније...

calendarБеоград, 04. мај 2010.
Потписан Меморандум о разумевању
"Коришћење алтернативних горива и сировина у процесу производње цемента"

calendarМинистар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић и представници удружења цементне индустрије Србије (ЦИС) потписали су данас Меморандум о коришћењу алтернативних горива и сировина у производњи цемента. Меморандум представља наставак сарадње која је започета крајем 2008. године.

Детаљније...

calendarБеоград, 17. септембар 2009.
Одржан семинар на тему
"Употреба алтернативних горива и сировина у цементној индустрији"

calendarУ просторијама Привредне коморе Србије одржан је семинар на тему употребе алтернативних горива и сировина у цементној индустрији који је организовало Удружење цементне индустрије Србије (ЦИС) и Министарство заштите животне средине и просторног планирања.

Детаљније...

Преузмите презентације: Семинар о увођењу алтернативних горива и сировина у цементну индустрију Србије (25.09.2009, 41.2 MB).

calendarБеоград, 22. Децембар 2008.
Удружење цементне индустрије Србије потписало "Меморандум о разумевању са Министарством животне средине и просторног планирања".

calendarПотписивање Меморандума представља почетак реализације пројекта "Програм испитивања могућности коришћења појединих токова отпада као алтернативних горива и сировина у цементној индустрији" у циљу успостављања система који ће омогућити ефикасно решавање проблема отпада који се свакодневно генерише у Србији.

Детаљније...