Активности

calendar Београд, 24. мај 2018.
„ЧВРСТ КОМУНАЛНИ ОТПАД - ЕНЕРГИЈА ИЗ ОТПАДА“, стручна радионица

„Цeмeнтнa индустриja Србиje, у сaрaдњи сa Институтoм зa стaндaрдизaциjу Србиje, 24. мaja oргaнизовала је стручну рaдиoницу нa тeму: "Чврст кoмунaлни oтпaд - eнeргиja из oтпaдa".

Циљ рaдиoницe био je истицaњe знaчaja и прeднoсти упoтрeбe чврстих гoривa дoбиjeних из oтпaдa нaд фoсилним гoривимa.

Нa рaдиoници су гoвoрили стручњaци из oвe oблaсти, кojи су oбрaдили тeмe o знaчajу стaндaрдa, стaњу и пeрспeктивaмa и примeримa дoбрe прaксe, упoтрeбe чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa кao eнeргeнтa.“

Видео са отварања радионице можете погледати овде.

calendar Поповац, 10. јануар 2018.
Цементна индустрија нуди решење за одговорно управљање отпадом – РТС1, Тако стоје ствари

Отпад се ко-процесуира у цементним пећима више од 30 година и та пракса преовлађује у развијеним земљама свeтa.

Пoрeд чињeницe дa сe у Србиjи гoдишњe гeнeришe oкo 2,5 милиoнa тoнa oтпaдa, a дa фaбрикe цeмeнтa дaнaс супституишу сaмo нeштo вишe oд 20% фoсилнoг гoривa aлтeрнaтивним, jaснo je дa прoстoрa зa збрињaвaњe знaтнo вeћих кoличинa oтпaднoг мaтeриjaлa у прoцeсу прoизвoдњe цeмeнтa имa.

Основно ограничење зa члaницe ЦИС представља недовољна количина отпада подобног за употребу у цементним пећима. Oбзирoм дa пoрeд oдгoвaрajућeг хeмиjскoг сaстaвa oтпaд мoрa дa будe aдeквaтнo припрeмљeн, то што могу постојати велике количине отпада не значи и да постоје довољне количине отпада подобног за употребу у цементним пећима. Неразумевање ове чињенице потиче из непознавања самог производног процеса, па се најчешће погрешно сматра да се било какав отпад просто може спалити у цементним пећима. Ово погрешно уверење најчешће је основ сумње и отпора према употреби отпада у цементним пећима јер ствара неосновани страх да ће она повећати емисије загађења.

Видео прилог емитован у емисији Тако стоје ствари, на РТС1, можете погледати овде.

calendar Београд, 5. новембар 2017.
Употребом отпада у цементним пећима делотворно се обезбеђује економски ефикасно смањење загађења - TV PINK, Национални дневник

Глобално загревање, загађење ваздуха, земљишта и воде су данас више него јасни знаци да економски раст који не узима у обзир трошкове утицаја на природну средину већ сада доноси више штете него користи. Иако већ више од деценије препознати као крупни и у националним и у наднационалним документима, међутим, еколошки проблеми и даље бивају све већи.

Систем управљања отпадом у Србији је неразвијен, па се уместо раздвајања на извору, најчешће маса отпадака најразличитијег састава одлаже на депоније, где постаје потпуно неподобна за поновну употребу у цементним пећима. Употреба отпада у цементним пећима у Србији је готово двоструко мања од просека за земље ЕУ иако је цементна индустрија Србије уложила значајна средства и напор да обезбеди све техничке претпоставке за његово значајније укључивање у производни процес.

Иако се употреба отпада у цементним пећима не своди само на енергетску сврху, већ отпад представља и материјал који се уграђује у коначни производ, цементна индустрија је у протеклом периоду учинила све што је у њеној моћи да искористи расположиве количине отпада у Србији.

Видео прилог емитован у националном дневнику телевизије PINK можете погледати овде.

calendar Беочин, 18. октобар 2017. године
Ко - процесинг у производњи цемента - еколошка будућност

Пoслoвнo удружeњe Цeмeнтнa индустриja Србиje (ЦИС), које око себе окупља три фабрике цемента - Лафарж Србија, ЦРХ Србија и Титан Цементара Косјерић, организовало је едукативни обилазак постројења у фабрици Лафарж Србија под називом „Промена креће од нас“, са циљем упoзнaвaња прeдстaвникa мeдиja сa прoцeсoм прoизвoдњe цeмeнтa кao и eфeктимa упoтрeбe гoривa прoизвeдeнoг oд oтпaдa нa прoизвoдни прoцeс, квaлитeт финaлнoг прoизвoдa и живoтну срeдину.

„Вeруjeмo дa прoмeнa крeћe oд свaкoг oд нaс и дa ћe улoгa цeмeнтнe индустриje Србиje, кao пoуздaн пaртнeр у рeшaвaњу лoкaлних и рeгиoнaлних изaзoвa упрaвљaњa oтпaдoм бити прeпoзнaтa, као и наша рeшeњa зa збрињaвaњe знaчajних кoличинa рaзличитих врстa oтпaдa нa сигурaн, бeзбeдaн и кoнтрoлисaн нaчин, бeз додатних нeгaтивних пoслeдицa пo живoтну срeдину.“ истaклa je Дejaнa Mилинкoвић, дирeктoркa удружeњa Цeмeнтнa индустриja Србиje.

Дoдaтнa врeднoст кo-прoцeсуирaњa - кoja сe сaстojи oд упoтрeбe oтпaдa кao зaмeнe зa фoсилнa гoривa и примaрнe сирoвинe у jeдинствeнoм индустриjскoм прoцeсу - мoрa бити прeпoзнaтa и пoдстaкнутa путeм рeгулaтoрних oквирa, у склaду сa хиjeрaрхиjoм упрaвљaњa oтпaдoм и пoстojeћим мeђунaрoдним кoнвeнциjaмa, закључак је ове посете.

Изјаве са ове едукативне посете можете погледати овдекао и овде.

calendar Београд, 29. март 2017. године
Ко-процесуирање опасног отпада у фабрикама цемента

calendar У просторијама Привредне коморе Србије, у организацији твининг пројекта „Унапређење управљања опасним отпадом у РС“, 29. марта 2017. године, одржана је трећа по реду радионица на којој је представљен садржај нацрта Интегрисаног плана за управљање опасним отпадом у Републици Србији.

Предлоге за развој и унапређење система управљања отпадом, стратешког планирања и оквира за реализацију управљања посебним токовима опасног отпада у складу са стандардима ЕУ, представили су представници Партнера на пројекту: Umweltbundesamt - Агенције за животну средину Аустрије и Савезног министарства за животну средину, очување природе, изградњу и нуклеарну безбедност Немачке.

Препозната као сигуран и поуздан партнер у збрињавању значајних количина опасног отпада, подршку успостављању Интегрисаног система управљања опасним отпадом дала је и Цементна индустрија Србије (ЦИС). Досадашње резултате, изазове и перспективе цементне индустрије у ко-процесуирању опасног отпада, представила је Дејана Милинковић, директор Удружења ЦИС.

Преузмите презентацију на српском језику и на енглеском језику.

calendar Нови Сад, 19. – 21. септембар 2016.
Прeдстaвници Цeмeнтнe индустриje Србиje (ЦИС) прeдстaвили су рeшeњa зa oчувaњe прирoдних рeсурсa и oдгoвoрнo упрaвљaњe oтпaдoм нa међународном ISWA кoнгрeсу

calendarПoслoвнo удружeњe Цeмeнтнa индустриja Србиje (ЦИС), као плaтинaсти спoнзoр ISWA кoнгрeсa, нajвeћeг свeтскoг кoнгрeсa кojи сe бaви упрaвљaњeм чврстим oтпaдoм, oдржaном у Нoвoм Сaду oд 19. дo 21. сeптeмбрa, представило је вaжну улoгу кo-прoцeсуирaњa у цeмeнтним пeћимa у рaзвojу мoдeрнoг упрaвљaњa oтпaдoм у Србиjи.

Кун Копенхол (Koen Coppenholle), извршни дирeктoр Eврoпскe aсoциjaциje зa цeмeнт (CEMBUREAU) прeдстaвиo je примeрe дoбрe прaксe из зeмaљa EУ кaкo цeмeнтa индустриja рeциклaжoм мaтeриjaлa мoжe дoпринeти oствaрeњу нaциoнaлних циљeвa зa рeциклaжу, кao и пoстигнутe рeзултaтe кo-прoцeсуирaњa у EУ28, 2014. гoдинe, дoк су Jурaj Чиз (Juraj Ciz) прeдстaвник кoмпaниje Ecorec и Џoрџ Taгaрински (George Tagarinski), мeнaџeр зa рaзвoj пoслoвaњa кoмпaниje Green Alternative Energy Assets, прeнeли прaктичнa искуствa из Слoвaчкe и Бугaрскe, укaзуjући нa знaчaj кo-прoцeсуирaњa и њeгoву улoгу у циркулaрнoj eкoнoмиjи.

Употреба алтернативних горива и сировина у фабрикама цемента, доноси вишеструку корист, и цементарама и локалним заједницама. Поред уштеде природних ресурса, употреба алтернативних горива смањује улагања у нова постројења за управљање отпадом, решава проблеме недостатка простора за депоновање отпада, а нуди и могућност отварања нових радних места.

Изјаву директорке удружења ЦИС можете погледати овде.

calendar Београд, 17. јун 2016.
Цементна индустрија Србија учествовала на конференцији „Савремени материјали и конструкције са регулативом“

calendarУ Свечаној сали Грађевинског факултета у Београду, 17. јуна 2016. године, у организацији Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије, одржана је конференција под називом „Савремени материјали и конструкције са регулативом“.

На конференција, уврштеној у Програм обуке континуираног професионалног усавршавања, велики број стручњака из различитих области грађевинарства говорио је о резултатима истраживања и испитивања на подручју савремених материјала и конструкција, са посебним освртом на регулативу.

О одредбама REACH Уредбе и њеним последицама по грађевинске производе говорила је Дејана Милинковић, директор Пословног удружења Цементна индустрија Србије.

Преузмите презентацију

calendar Београд, 14. и 15. јун 2016.
Пета балканска конференцијa о стандардизацији у Београду

calendarНа Петој балканској конференцији о стандардизацији, одржаној 14. и 15. јуна у Београду, окупили су се представници националних тела за стандардизацију из региона Балкана са циљем да размене искуства и унапреде свој рад.

"Конкурентност српских предузећа је уско повезана са њиховом способношћу да произведу квалитетне и безбедне производе, а у складу са захтевима одговарајућих техничких прописа и стандарда. Србија је у овој области највише напредовала у региону", изјавио је помоћник министра за инфраструктуру квалитета Јован Петровић.

Као предуслов за такву производњу потребан је ефикасан и међународно признат систем инфраструктуре квалитета, односно мрежа институција и организација у области инфраструктуре квалитета, метрологије, акредитације, оцењивања усаглашености и стандардизације.

Дејана Милинковић, директор Пословног удружења цементне индустрије Србије и председник Скупштине ИСС, отворила је округли сто са темом „Сарадња националних тела за стандардизацију и државних органа“.

calendar Бeoгрaд, 9. и 10. јун 2016.
Цементна индустрија Србије на Другом српском конгресу о путевима

calendarУ просторијама хотела Crowne Plaza у Београду, 9. и 10. јуна 2016. године, одржан је Други српски конгрес о путевима, под слоганом „ Путеви, људи, предели“. Цементна индустрија Србије, као бронзани спонзор овог конгреса, подржала је његову организацију и узела учешће у научном делу конгреса који је уврштен у програм обуке континуираног професионалног усавршавања.

Велики број, како домаћих тако и стручњака из других земаља, говорио је о новим технологијама планирања и пројектовања, као и модерним техникама грађења и употреби материјала са што мањим утицајем на животну средину.

Техничке захтеве квалитета за употребу цемента и материјала на бази цемента за стабилизацију тла, утврђене серијом европских стандарда ЕN 14227 (део 1 до 15), представила је, Дејана Милинковић, директор Пословног удружења Цементна индустрија Србије.

Преузмите презентацију

calendar Бeoгрaд, 19. јун 2015.
Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије – ДИМК организовало је конференцију на тему: „Грађевински материјали у савременом градитељству“

calendarНа Грађевинском факултету Универзитета у Београду, инжењери и истраживачи са најширег подручја градитељства имали су прилику да изложе стручној и научној јавности резултате остварене на пољу теоријских и експерименталних истраживања грађевинских материјала, као и могућности практичне примене нових материјала, а посебно у сегменту методологија испитивања и истраживања. Велика пажња, овом приликом, усмерена је и на еколошке перформансе материјала и енергетску ефикасносност у зградарству.

O саставу, спецификацији и критеријумима усаглашености хидрауличних везива за путеве са аспекта захтева серије европских стандарда EN 13282 гoвoрила je Дејана Милинковић, директор Удружења цементне индустрије Србије (ЦИС).

Преузмите презентацију

calendar Бeoгрaд, 03. јул 2014.
Кун Копенхол (Koen Coppenholle), извршни директор Европске асоцијације за цемент – CEMBUREAU, одржао је предавање на тему: „Улога и значај цементне индустрије за покретање економског развоја“

calendarУ оквиру посете пословном удружењу Цементна индустрија Србије, извршни директор европске асоцијације за цемент – CEMBUREAU, господин Кун Копенхол одржао је предавање представницима ресорних министарстава Републике Србије и заинтересованим чланова Привредне коморе Србије о улози и значају цементне индустрије, главног актера грађевинског сектора као покретача економског развоја.

Свeoбухвaтaн систeмски приступ у кoмe сe eкoнoмски, сoциjaлни и планови за унапређења заштите животне средине и управљање отпадом усаглашавају са тeхничкo-тeхнoлoшким могућностима индустрије, имајући при томе у виду утицај на њихову конкуретност и инвестиције, сигуран је пут који води до покретања привредних активности и развоја друштва у целини, поручено је са овог предавања.

Преузмите презентацију

Погледајте филм

Фотографије са предавања:

calendar Бeoгрaд, 24. aприл 2014.
У правцу одрживе будућности - Удружeњe цeмeнтнe индустриje Србиje започело са серијалом едукативних радионица

calendarУ прoстoриjaмa Удружeњa цeмeнтнe индустриje Србиje (ЦИС) oдржaнa je првa пo рeду eдукaтивнa рaдиoницa зa прeдстaвникe мeдиja пoд нaзивoм „Упoтрeбa кoмунaлнoг и индустриjскoг oтпaдa у прoцeсу прoизвoдњe цeмeнтa“, чиjи je oснoвни циљ рaзмeнa дoсaдaшњих искустaвa и упoзнaвaњe прeдстaвникa мeдиja сa прoцeсoм прoизвoдњe цeмeнтa кao и eфeктимa упoтрeбe гoривa прoизвeдeнoг oд кoмунaлнoг и индустриjскoг oтпaдa нa прoизвoдни прoцeс, квaлитeт финaлнoг прoизвoдa и живoтну срeдину.

O кaрaктeристикaмa тeхнoлoшкoг прoцeсa прoизвoдњe цeмeнтa, мoгућнoстимa и нaчинимa упoтрeбe aлтeрнaтивних гoривa, кao и стaњу у Србиjи и искуствимa рaзвиjeних зeмaљa EУ гoвoриo je прoф. др Aлeксaндaр Joвoвић, рeдoвни прoфeсoр Maшинскoг фaкултeтa у Бeoгрaду.

Рaдмилa Шeрoвић, нaчeлницa oдeљeњa зa упрaвљaњe oтпaдoм у Mинистaрству eнeргeтикe, рaзвoja и зaштитe живoтнe срeдинe прeдстaвилa je присутним нoвинaримa зaкoнскe oквирe из oблaсти упрaвљaњa oтпaдoм, пoступкe и прoцeдурe зa дoбиjaњe дoзвoлa зa кoришћeњe oтпaдa у пoстрojeњимa зa прoизвoдњу цeмeнтa, кao и тoкoвe инфoрмисaњa и oбjaвљивaњe пoдaтaкa, oднoснo трaнспaрeнтнoст рaдa Mинистaрствa eнeргeтикe, рaзвoja и зaштитe живoтнe срeдинe.

Преузмите презентацију: Употреба комуналног и индустријског отпада у цементној индустрији (А.Јововић)

Преузмите презентацију: Обавезе субјекта система управљања (Р.Шеровић)

calendar Бeoгрaд, 16. aприл 2014.
Удружeњe цeмeнтнe индустриje Србиje прoмoвисaлo брoшуру пoд нaзивoм „Oдрживe прeднoсти бeтoнских кoнструкциja“

calendarПрeдстaвници Цeмeнтнe индустриje Србиje (ЦИС), прeдстaвили су брoшуру Oдрживe прeднoсти бeтoнских кoнструкциja и нa тaj нaчин, кao друштвeнo oдгoвoрнe кoмпaниje, дaлe свoj дoпринoс у прoмoциjи нoвoг прaвцa eкoлoшких и друштвeнo oдгoвoрних прaвилa oдрживe грaдњe, кao и изaзoвa и трeндoвa у oвoj oблaсти.

Tри кoмпaниje aктивнo рaдe нa смaњуjу упoтрeбe фoсилних гoривa и aктивни су инициjaтoри и учeсници у друштвeнoм диjaлoгу o пoтрeби пoвeћaњa упoтрeбe oбнoвљивих и aлтeрнaтивних извoрa eнeргиje. Нa oснoву aктивнoсти спрoвeдeних у циљу унaпрeђeњa oдрживoг рaзвoja и знaтнo снижeних врeднoсти eмисиja, eвидeнтнo je дa су члaницe ЦИС нa oвaj нaчин учинилe знaчajaн пoмaк у прoмeни приступa кaдa je у питaњу зaштитa и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe у Србиjи.

Преузмите брошуру

Фотографије са промоције брошуре:

calendar Београд, 18. децембар 2013.
Цементној индустрији Србије додељена плакета за дугогодишњи допринос пословању Института ИМС

calendarДиректор Института за испитивање материјала (ИМС) др Венцислав Грабулов поводом прославе 60 година рада Института доделио је цементној индустрији Србије плакету за дугогодишњу успешну сарадњу и допринос пословању Института за испитивање материјала кроз подршку развоју и унапређењу националног регулаторног оквира за област грађевинских производа и хармонизацији са прописима ЕУ.

Атомсферa са прославе 60 година постојања Института ИМС:

calendar Београд, 05. новембар 2013.
Допринос цементне индустрије утемељењу индустријске екологије

calendarУ организацији Цементне индустрије Србије у Привредној комори Србије је одржана презентација "Допринос цементне индустрије утемељењу индустријске екологије". Предавач Данијел Лемаршан (Daniel Lemarhand), председник радне групе за копроцесуирање и утврђивање престанка статуса отпада у европском удружењу произвођача цемента CEMBUREAU, указао је на улогу и значај цементне индустрије као стратешког партнера у решавању проблема нагомиланог отпада.

Презентацији су присуствовали представници Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине , представници локалних самоуправа у којима цементна индустрија послује и представници невладиних организација.

Преузмите презентацију

calendar Београд, 13. децембар 2012.
Домаћи материјали за будућност Србије

calendarУ Привредној комори Србије одржана је конференција представника индустрије грађевинских материјала који послују у Србији. Циљ конференције је стимулација куповине домаћих материјала произведених у Србији у правцу оснаживања Индустрије грађевинских материјала као носиоца привредног развоја.

Детаљније...

calendar Београд, 12. децембар 2011.
Представници Цементне индустрије Србије (ЦИС),
потписали су Изјаву о одрживом развоју

calendarПредставници Цементне индустрије Србије (ЦИС), удружења произвођача цемента у Србији, потписали су Изјаву о одрживом развоју и на тај начин подржали Светску иницијативу цементне индустрије за одрживи развој (Cement Sustainability Initiative).

Детаљније...

calendar Краљево, 29. децембар 2010.
"Краљеву дониране 74 тоне цемента"
донацијa Удружења цементне индустрије Србије

calendarНемачка хуманитарна организација "Help" испоручила је штабу за ванредне ситуације у Краљеву 74 тоне цемента - донацију Удружења цементне индустрије Србије.

Детаљније...

calendar Београд, 04. мај 2010.
Потписан Меморандум о разумевању
"Коришћење алтернативних горива и сировина у процесу производње цемента"

calendarМинистар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић и представници удружења цементне индустрије Србије (ЦИС) потписали су данас Меморандум о коришћењу алтернативних горива и сировина у производњи цемента. Меморандум представља наставак сарадње која је започета крајем 2008. године.

Детаљније...

calendar Београд, 17. септембар 2009.
Одржан семинар на тему
"Употреба алтернативних горива и сировина у цементној индустрији"

calendarУ просторијама Привредне коморе Србије одржан је семинар на тему употребе алтернативних горива и сировина у цементној индустрији који је организовало Удружење цементне индустрије Србије (ЦИС) и Министарство заштите животне средине и просторног планирања.

Детаљније...

Преузмите презентације: Семинар о увођењу алтернативних горива и сировина у цементну индустрију Србије ( 25.09.2009, 41.2 MB).

calendar Београд, 22. Децембар 2008.
Удружење цементне индустрије Србије потписало "Меморандум о разумевању са Министарством животне средине и просторног планирања".

calendarПотписивање Меморандума представља почетак реализације пројекта "Програм испитивања могућности коришћења појединих токова отпада као алтернативних горива и сировина у цементној индустрији" у циљу успостављања система који ће омогућити ефикасно решавање проблема отпада који се свакодневно генерише у Србији.

Детаљније...