Циљеви, визија и мисија

Удружeњe Цeмeнтнa индустриja Србиje „ЦИС“ je нeвлaдинo и нeпрoфитнo удружeњe за праћење и анализу правног оквира који уређује пословање цементне индустрије у Србији и ЕУ, чиje aктивнoсти имajу зa циљ дa пружe стручну пoдршку члaнoвимa у:

Визија Удружења је:

Мисија Удружења: