Прописи - Животна средина - Правилници/Уредбе/Наредбе/Одлуке на снази

Животна средина

Правилници/Уредбе/Наредбе/Одлуке на снази

 • Одлука о евиденцијама о изворима ЈЗ и озрачености лица
 • Одлука о начину испитивању садржаја радионуклида у близини нуклеарног објекта
 • Одлука о стручној спреми и здравственим условима лица која раде са изворима ЈЗ
 • Одлука о условима које морају испуњавати правна лица за вршење мерења ради процене степена изложености ЈЗ
 • Правилник за добијање решења за обављање послова заштите од зрачења
 • Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради процене нивоа излагања ЈЗ
 • Правилник о границама радиоактивне контаминације
 • Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, ...грађевинским материјалима итд
 • Правилник о евиденцији о изворима ЈЗ професионално изложеним лицима и радиоактивном отпаду
 • Правилник о евиденцији о извршеним пословима заштите од ЈЗ
 • Правилник о контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту
 • Правилник о мониторингу радиоактивности
 • Правилник о накнади за издавање лиценци, дозвола, решења и сертификата
 • Правилник о начину вођења евиденције о нуклеарним материјалима
 • Правилник о обучавању лица изложених и одговорних за спровођење заштите од ЈЗ
 • Правилник о правним лицима која врше деконтаминацију
 • Правилник о правним лицима која врше систематско испитивање садржаја радионуклида у животној средини
 • Правилник о пријављивању и евидентирању извора јонизујућих зрачења
 • Правилник о програму системског испитивања радиоактивности у животној средини
 • Правилник о сакупљању, чувању, складиштењу, обрађивању и одлагању РАО материјала
 • Правилник о управљању радиоактивним отпадом
 • Правилник о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности
 • Правилник о условима за коришћење радиоактивних материјала, рендген апарата и других уређаја који производе ЈЗ
 • Правилник о утврђивању програма за правовремену најаву акцидента